Project Description

Re-muntem Barcelona

Creació audiovisual amb imatges d’arxiu

A partir d’un arxiu audiovisual, elaborat amb fragments de pel·lícules que retraten Barcelona en diverses etapes de la seva història, experimentarem amb l’ordre de les imatges, la música, els efectes sonors i la veu per crear films que documenten o reinventen les històries d’aquesta ciutat. En el taller farem servir un enginy tecnològic, la Mash Up Table, que ens permet treballar el muntatge cinematogràfic de manera col·laborativa i creativa.

Què treballem

  • Aproximar-se d’una manera creativa als fonaments de la narrativa audiovisual així com a la història de la ciutat de Barcelona.

  • Experimentar les possibilitats narratives i expressives del muntatge audiovisual.

  • Elaborar un film en grups cooperatius.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Tractament de la informació i competència digital.

  • Competència artística i cultural.

Relacions curriculars

  • Exploració dels possibles significats de les formes i les imatges segons el seu context expressiu, referencial i simbòlic.

  • Realització de treballs de síntesis o d’indagació, utilitzant informació de fonts històriques diverses, analitzant-les, contrastant-les i valorant les diferents interpretacions; i comunicació dels resultats d’una recerca -individual o en grupcombinant diferents formes d’expressió, incloses les possibilitats que proporcionen les TIC, i fent un ús correcte del llenguatge i del vocabulari històric pertinent.

  • Caracterització del muntatge audiovisual i de la noció de temps: el guió, la narració i la continuïtat temporal i espacial. Experimentació a partir de la realització, edició i postproducció de documents audiovisuals senzills.