Project Description

Publicitat sota sospita

Desmuntem els estereotips sexistes

Posem sota la lupa els continguts androcèntrics dels anuncis i proposem una dinàmica on inventar models alternatius que reflecteixin la diversitat i afavoreixin una visió positiva dels rols i de l’expressió de gènere.

Què treballem

  • Prendre consciència dels mecanismes de significació de les imatges per tal de desenvolupar postures crítiques en relació amb els missatges publicitaris.

  • Identificar els principis discriminatoris dels anuncis, basats en el sexisme i els estereotips de gènere.

  • Construir una resposta creativa a partir del disseny d’un espot publicitari que afavoreixi la diversitat de gènere.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.

Sol·liciteu més informació

Relacions curriculars

  • Representació personal d’idees, d’acord amb uns objectius, utilitzant el llenguatge plàstic, visual i audiovisual, els recursos TIC, entre d’altres, i manifestant iniciativa, creativitat i imaginació.

  • Determinació dels aspectes formals, estètics, de context i discursius que destaquen en una obra determinada (factors personals, socials, ideològics, simbòlics).

  • Actitud crítica davant les necessitats de consum creades per la publicitat i el rebuig dels elements d’ella que suposin discriminació de gènere, edat, físic, social, cultural, racial, etc.