Project Description

Pràctica de doblatge

La importància de la veu en el cinema

Doblem fragments de pel·lícules de diferents gèneres: telefilms, films clàssics, documentals i films d’animació mentre desenvolupem l’expressió oral en català, castellà, anglès i/o francès. Un taller conduit per Francesc Fenollosa i Ten, actor de doblatge i expert en lectura en veu alta i habilitats per parlar en públic.

Què treballem

  • Valorar el paper de la banda sonora en el cinema, especialment les veus dels personatges.

  • Comprendre el funcionament dels elements bàsics de la narrativa audiovisual, especialment el del so.

  • Desenvolupar l’expressió oral i les capacitats expressives del llenguatge.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

Relacions curriculars

  • Producció de textos orals, escrits i audiovisuals amb intencions comunicatives diverses i de diferents contextos d’espai i temps: expositius, persuasius, predictius i dels gèneres periodístics (notícia, crònica, reportatge, entrevista, opinió).

  • Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme correctes (interpretant els signes de puntuació de forma apropiada), tot incidint en el posicionament del lector respecte del text llegit.

  • Elaboració i organització del missatge audiovisual: combinació del text i les paraules amb els altres recursos visuals, icònics i sonors.

  • Apropament a la cultura cinematogràfica i a la seva relació amb la resta de manifestacions artístiques.