Project Description

Pràctica de doblatge

La importància de la veu en el cinema

Doblem fragments de pel·lícules de diferents gèneres: telefilms, films clàssics, documentals i films d’animació mentre desenvolupem l’expressió oral en català, castellà, anglès i/o francès. Un taller conduït per Francesc Fenollosa i Ten, actor de doblatge i expert en lectura en veu alta i habilitats per parlar en públic.

Què treballem

  • Valorar el paper de la banda sonora en el cinema, especialment les veus dels personatges.

  • Comprendre el funcionament dels elements bàsics de la narrativa audiovisual, especialment el del so.

  • Desenvolupar l’expressió oral i les capacitats expressives del llenguatge.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Tractament de la informació i competència digital.

Relacions curriculars

  • Producció de textos orals i audiovisuals de producció pròpia (exposicions, descripcions de situacions o processos, d’emocions), amb preparació prèvia, i adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa.

  • Indagació sobre les possibilitats comunicatives suggerides per la comunicació audiovisual i la utilització de les TIC i per les possibilitats plàstiques dels materials i les seves qualitats formals en el disseny d’imatges i d’objectes artístics, i per comunicar idees, emocions i experiències.

  • Valoració de l’ús de la música en els mitjans de comunicació i en produccions audiovisuals.