Project Description

Identitats enfocades

La construcció de les identitats a les sèries

En una cultura predominantment visual en què la transmissió de valors té lloc en gran part en la incessant producció d’imatges és important parar atenció a quines són aquelles identitats enfocades i quines queden fora de quadre o mal enfocades. La representació de la diversitat (de gènere, de classe, d’ètnia, d’edat, de cossos, de procedència, etc.) contribueix a crear un imaginari del món divers, plural i inclusiu.

Què treballem

  • Fer una revisió de la perspectiva ideològica de les composicions audiovisuals que ens envolten.

  • Prendre consciència de l’absència de representació de determinades identitats o bé la representació arquetípica, estereotipada i esbiaixada d’alguns grups humans que fan els mitjans de comunicació.

  • Comprendre quins són els mecanismes bàsics de construcció del punt de vista.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.

Relacions curriculars

  • Identificació i presa de consciència dels elements del context social i cultural, inclosos els mitjans de comunicació i la publicitat, que condicionen el sistema de valors propi i poden influir en la mateixa presa de decisions, analitzant especialment els estereotips que tendeixen a imposar-se com a models de conducta.

  • Identificació dels elements bàsics del llenguatge audiovisual i els seus codis: enquadrament, pla, moviments de càmera, transicions i seqüència. Ús de metodologies per a l’anàlisi i la interpretació de les imatges en moviment.

  • Anàlisi de la dimensió estètica i lúdica dels productes audiovisuals. Identificació de les possibilitats de la convergència multimèdia. Interpretació dels valors ideològics de les produccions audiovisuals i rebuig dels continguts que promoguin situacions de discriminació i exclusió.

  • Valoració dels contextos de recepció i ús dels mitjans de comunicació de massa: programacions, públic i audiències. Reflexió al voltant dels components ètics dels mitjans de comunicació: la llibertat d’expressió i els drets individuals de les persones consumidores.