Project Description

Sèrie Insecure, Issa Rae, 2016.

Identitats enfocades

La representació de les diversitats culturals

En una cultura predominantment visual en què la transmissió de valors té lloc en gran part en la incessant producció d’imatges, és important parar atenció a quines són aquelles identitats enfocades i quines queden fora de quadre o mal enfocades. La representació de la diversitat (de gènere, de classe, de cultura, de capacitats, d’edat, de cossos, de procedència, etc.) contribueix a crear un imaginari del món divers, plural i inclusiu.

Què treballem

  • Fer una revisió de la perspectiva ideològica de les composicions audiovisuals que ens envolten.

  • Prendre consciència de l’absència de representació de determinades identitats o bé la representació arquetípica, estereotipada, discriminatòria i esbiaixada d’alguns grups humans que fan els mitjans de comunicació.

  • Comprendre quins són els mecanismes bàsics de construcció del punt de vista.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.

Sol·liciteu més informació

Relacions curriculars

  • Identificació i presa de consciència dels elements del context social i cultural, inclosos els mitjans de comunicació i la publicitat, que condicionen el sistema de valors propi i poden influir en la mateixa presa de decisions, analitzant especialment els estereotips que tendeixen a imposar-se com a models de conducta.

  • Identificació dels elements bàsics del llenguatge audiovisual i els seus codis: enquadrament, pla, moviments de càmera, transicions i seqüència. Ús de metodologies per a l’anàlisi i la interpretació de les imatges en moviment.

  • Anàlisi de la dimensió estètica i lúdica dels productes audiovisuals. Identificació de les possibilitats de la convergència multimèdia. Interpretació dels valors ideològics de les produccions audiovisuals i rebuig dels continguts que promoguin situacions de discriminació i exclusió.

  • Valoració dels contextos de recepció i ús dels mitjans de comunicació de massa: programacions, públic i audiències. Reflexió al voltant dels components ètics dels mitjans de comunicació: la llibertat d’expressió i els drets individuals de les persones consumidores.