Project Description

Herois en primer pla

La construcció de les masculinitats

Repensar les històries que viuen els herois de pel·lícula, les seves aventures, valors i maneres de resoldre els conflictes és una eina poderosa per repensar els rols de gènere. Entrarem en contacte amb diversos exemples de protagonistes masculins de films i sèries i comprendrem els mecanismes de construcció de la masculinitat arquetípica, i posarem les bases d’un debat al voltant de les possibilitats transgressores de desmuntar aquesta masculinitat, també pel que fa a les relacions interpersonals, afectives i amoroses.

Què treballem

  • Identificar els valors tradicionalment associats a la masculinitat i a la feminitat.

  • Qüestionar l’arquetip de l’heroi en relació amb la pervivència de la cultura de guerra.

  • Entendre la relació entre els mandats de gènere i la construcció de relacions abusives.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.

Relacions curriculars

  • Actitud crítica davant dels missatges que suposin qualsevol tipus de discriminació i voluntat de superar els prejudicis.

  • Exploració dels possibles significats de les formes i les imatges segons el seu context expressiu, referencial i simbòlic.

  • Identificació de recursos del llenguatge audiovisual utilitzats en els mitjans de comunicació (premsa, publicitat, televisió, Internet).

  • Acceptació crítica de la identitat i els interessos personals, mostrant una actitud oberta a la transformació positiva. Expressió i control de les emocions i autogestió de les conductes, aprenent dels propis èxits i fracassos.