Project Description

Mapa mudo, Valeriano López, 2016.

Desconstruïm el punt de vista

Anàlisi decolonial de les imatges

Les imatges no són naturals, no creixen dels arbres, sinó que estan construïdes per i per a algú i des d’un punt de vista determinat, seguint una tradició. Analitzem els mecanismes de construcció del punt de vista en les representacions per tal de desmuntar el racisme de moltes de les imatges que es difonen a través dels mitjans de comunicació, així com les estratègies que el subverteixen i el visibilitzen.

Què treballem

  • Constatar que les representacions dels mitjans de comunicació són una construcció fruit d’una tradició cultural colonial i uns valors concrets.

  • Desenvolupar una mirada atenta, crítica i creativa sobre les imatges que difonen els mitjans de comunicació.

  • Conèixer estratègies bàsiques de creació d’imatges: enquadrament, angulació de càmera, música, veu en off, muntatge,  etc. i analitzar-ne les dimensions ètiques.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.

Sol·liciteu més informació

Relacions curriculars

  • Lectura i interpretació de formes i imatges tot identificant i relacionant els aspectes formals, expressius, de contingut i significat, discursius i contextuals.

  • Apropament a la cultura cinematogràfica i a la seva relació amb la resta de manifestacions artístiques.

  • Identificació dels trets constitutius de la pròpia identitat, inclosa la identitat de gènere. Valoració dels interessos personals, del benestar propi i dels altres. Expressió i gestió de les pròpies emocions i autogestió de les pròpies conductes.

  • Establiment de relacions entre els factors personals, socials, plàstics i simbòlics amb els valors estètics i artístics de les representacions de la cultura visual i mediàtica i comunicació oral dels resultats.