Project Description

Meu Nome é Bagdá, Caru Alves de Souza, 2020.

Aprenentatges de l’amor

Les relacions afectives en l’audiovisual

Realment existeix la mitja taronja o és una construcció? Com són els personatges d’una història d’amor? Quin tipus d’escenes protagonitzen? A partir de diferents exemples analitzem la manera com el cinema i en general els mitjans audiovisuals, han reforçat un model d’amor romàntic, i valorem altres maneres o models de relació afectiva i sexual.

Què treballem

  • Comprendre que la representació del món que fan els mitjans de comunicació audiovisuals és una construcció.

  • Identificar els factors que construeixen les històries d’amor en els productes audiovisuals.

  • Parar atenció a alguns aspectes del llenguatge audiovisual i als mecanismes de representació de les relacions afectives en els mitjans de comunicació que fomenten la pervivència dels mites de l’amor romàntic i la construcció sexista i esbiaixada del món.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.

Sol·liciteu més informació

Relacions curriculars

  • Lectura i interpretació de formes i imatges tot identificant i relacionant els aspectes formals, expressius, de contingut i significat, discursius i contextuals.

  • Reconeixement de les diferències de gènere com un element enriquidor de les relacions interpersonals. Anàlisi dels estereotips i prejudicis al voltant de la identitat de gènere. Identificació i rebuig de la violència de gènere, tot coneixent els mitjans de prevenció i protecció.

  • Anàlisi dels elements bàsics de la comunicació audiovisual.

  • Reconeixement i valoració del paper de les obres d’art com a font d’informació sobre la vida i el pensament de les societats, contemporànies i històriques, tot reflexionant sobre els seus aspectes formals i narratius.